Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Mango-onderwijs

 

ARTIKEL 1: Definities 1

ARTIKEL 2: Toepasselijkheid 2

ARTIKEL 3 – Informatieverstrekking 3

ARTIKEL 4.1 – Aanmelding kind tot 21 jaar 3

ARTIKEL 4.2 – Aanmelding Volwassenen 3

ARTIKEL 5.1 – Aanbod Kind tot 21 jaar 4

ARTIKEL 5.2 – Aanbod volwassenen 4

ARTIKEL 6 – De overeenkomst 4

ARTIKEL 7 – Annulering 5

ARTIKEL 8 – Duur en verlenging van de overeenkomst 5

ARTIKEL 9 – Einde van de overeenkomst 5

ARTIKEL 10 – Toegankelijkheid 6

ARTIKEL 11 – Wederzijdse verplichtingen Kind tot 21 jaar 7

ARTIKEL 12 – Verplichtingen van Mango-onderwijs 7

ARTIKEL 13 – Verplichtingen de klant 7

ARTIKEL 14 – Aanwezigheid en vakantie Kind 8

ARTIKEL 15 – Wijzigingen van de overeenkomst 8

ARTIKEL 16 – De prijs en wijziging van de prijs 8

ARTIKEL 17 – De betaling en niet-tijdige betaling 9

ARTIKEL 18 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 9

ARTIKEL 19 – Klachtenprocedure 9

ARTIKEL 20 – Aanvullingen 10

ARTIKEL 1: Definities

 

 1. Mango-onderwijs valt onder de stichting Mango-onderwijs, gevestigd te Nijmegen, KvK-nummer (volgt wanneer de stichting is opgericht).

Tot de stichting is opgericht gebruiken we de handelsnaam van Marlies Naus: Marlies Naus. KVK-nummer  91378273, BTW nr: NL 004886985B15

Stichting Mango-onderwijs (en nu Marlies Naus) stelt zich ten doel: het faciliteren en creëren van een inspirerende onderwijsomgeving voor mensen van 0 tot 100 jaar waarin mensen kunnen spelen en zich ontwikkelen, alsook het faciliteren van BSO.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Klant: de wederpartij. Daar wordt onder verstaan: de ouder en/of volwassene die een verbinding aangaat met Mango-onderwijs, met als doel om zelf te ontwikkelen en te leren of hun kind te laten ontwikkelen en leren bij Mango-onderwijs. 
 2. Overeenkomst: de rechtsbetrekking tussen stichting Mango-onderwijs en Klant, een en ander in meest ruime zin.
 3. Diensten: alle door Mango-onderwijs en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, die allemaal ten dienste staan van het doel onderwijs.
 4. Website: de website www.mango-onderwijs.nl .
 5. Aanvangsdatum: de overeengekomen datum waarop het kind, en/of de volwassene, gebruik gaat maken van Mango-onderwijs, ondertekend door beide partijen.
 6. Groene kern: kinderdagverblijf, een plaats waar kinderen van 0 tot 4 jaar worden verzorgd, waar gespeeld en geleerd wordt. 
 7. Gele kern: basisonderwijs, het verzorgen van onderwijs aan kinderen van 4 tot 12 jaar.
 8. Oranje kern: voortgezet onderwijs, het verzorgen van onderwijs aan leerlingen van 12 tot 21 jaar.
 9. Witte kern: buitenschoolse opvang, opvang na schooltijd en hele dagen tijdens schoolvakanties voor kinderen vanaf 4 jaar tot 13 jaar. 
 10. Ingangsdatum: de datum waarop de overeenkomst is aangegaan.
 11. Kind: iemand van 0 tot 21 jaar die Mango-onderwijs volgt of gebruik wil maken van het kinderdagverblijf en andere faciliteiten.
 12. Volwassenen: iemand vanaf 21 jaar die gebruik wil maken van de faciliteiten die Mango-onderwijs aanbiedt.
  12. Ouder: de bloed- of aanverwant in opgaande lijn of pleegouder van het kind dat van de faciliteiten van Mango-onderwijs gebruik wil maken.
  13. Ouder????kring: Advies- en overlegorgaan ingesteld door Mango-onderwijs, bestaande uit een vertegenwoordiging van ouders wiens kinderen gebruik maken van de faciliteiten van Mango-onderwijs.
  14: Overeenkomst: de ondertekende overeenkomst tussen de ouder en/of volwassenen (Klant) en Mango-onderwijs.
  15: Partij(en): Mango-onderwijs en de ouder(s) en of/ volwassene.
  16: Schriftelijk: zowel in geschrift als elektronisch, tenzij de wet zich daartegen verzet. 

17: Begeleider: de begeleider van Mango-onderwijs 

 1. Inschrijving: de inschrijving van een Volwassenen die een les of workshop bij Mango-onderwijs gaat volgen. Deze volgt met een overeenkomst.
 2. Directie: de persoon of instantie die leiding en sturing geeft aan Mango-onderwijs en zorgt dat de visie behouden blijft en doorontwikkeld wordt. 
 3. Onderzoeks????kring: Wanneer leerlingen of begeleiders vragen hebben of veranderingen willen, kan dit ingebracht worden in de onderzoeks????kring.

ARTIKEL 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle overeenkomsten, hoe ook genaamd, met Mango-onderwijs, ook wel eens ‘Mango’ genoemd. Wanneer we Mango tegenkomen in de website, schoolgids, (social)media, mail, logo, e.d. bedoelen we Mango-onderwijs. De overeenkomst heeft betrekking op de leer- en ontwikkel betrekkingen die afgesloten worden. In de schoolgids en op de website is informatie te vinden over Mango-onderwijs.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.
 3. De overeenkomst wordt gesloten tussen Mango-onderwijs en de partijen. 

ARTIKEL 3 – Informatieverstrekking 

 1. Indien een partij interesse heeft in Mango-onderwijs, verstrekt Mango-onderwijs de partij een informatiepakket, waarin Mango-onderwijs een omschrijving van de dienstverlening verstrekt.
  2. Het informatiepakket wordt schriftelijk verstrekt of kan worden opgezocht op de website van Mango-onderwijs.

ARTIKEL 4.1 – Aanmelding kind tot 21 jaar

 1. De ouder woont een informatiebijeenkomst bij of kijkt deze digitaal terug.
 2. De ouder ontvangt het informatiepakket (schoolplan, algemene voorwaarden, kosten) en leest dit.
 3. Ouders hebben een gesprek gehad met Marlies Naus, live, online of telefonisch.
 4. Ouders vullen het aanmeldformulier in.
 5. Mango-onderwijs bevestigt schriftelijk de ontvangst van de aanmelding, de datum van de ingeplande rondleiding (0-4 jaar)/ meeloopweek (6-21 jaar)/ proefmaand en de kosten hiervoor of dat het kind op een wachtlijst geplaatst zal worden.
 6. Kinderen van 0-4 jaar komen met hun ouders kijken en krijgen een rondleiding.
 7. Kinderen van 4 t/m 6 jaar lopen samen met hun ouders een dagdeel mee bij Mango-onderwijs. 
 8. Kinderen vanaf 6 jaar draaien een hele week mee. De ouder komt in een andere week een uur kijken.
 9. Mango-onderwijs neemt contact op met het eventuele voorgaande of huidige kinderdagverblijf of school.
 10. Ouders hebben een intakegesprek.
 11. Begeleiders Mango-onderwijs bepalen of de leerling de proefmaand ingaat.
 12. In de laatste week van de proefmaand hebben ouders, leerling en begeleider een evaluatiegesprek. Deze zijn bedoeld om verdere afspraken te maken over de start en nog openliggende vragen te beantwoorden. Wanneer alle partijen akkoord zijn met de plek op Mango-onderwijs zal de inschrijving officieel bevestigd worden met een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier en een getekend exemplaar van de basisprincipes en uitgangspunten van Mango-onderwijs. Deze zullen ondertekend worden door partijen.
 13. De aanmelding verplicht noch de ouder noch Mango-onderwijs tot het aangaan van een overeenkomst. De aanmelding moet slechts worden gezien als het verzoek van de ouder aan Mango-onderwijs om (na de proefmaand) een aanbod te doen met betrekking tot een overeenkomst bij Mango-onderwijs.
  14. Bij plaatsing op een wachtlijst stelt Mango-onderwijs de ouder hiervan schriftelijk in kennis. De procedure zal, bij plek, vanaf artikel ARTIKEL 4.1 – Aanmelding kind tot 21 jaar, nummer 4 beginnen.

ARTIKEL 4.2 – Aanmelding Volwassenen

 1. De volwassene vult het inschrijfformulier in voor betreffende les en/of workshop, te vinden op de website.
 2. Mango-onderwijs bevestigt schriftelijk de ontvangst van de inschrijving, de datum en de kosten of dat de volwassenen op een wachtlijst geplaatst zal worden.
 3. De overeenkomst zal worden ondertekend door beide partijen.

ARTIKEL 5.1 – Aanbod Kind tot 21 jaar

 1. Naar aanleiding van de aanmelding en het doorlopen van de proefmaand door het kind kan Mango-onderwijs de ouder een aanbod doen. Dit wordt gedaan in een persoonlijk gesprek aan het einde van de proefperiode.
  2. Het schriftelijke aanbod bevat gegevens over Mango-onderwijs, een omschrijving van zijn dienstverlening, alsmede:
  a. de naam en geboortedatum van het kind;
  b. de beschikbare aanvangsdatum;
  c. de aangeboden handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg, mits de ouder daarom bij aanmelding heeft verzocht en Mango-onderwijs beschikt over de mogelijkheden daartoe;
  d. de kosten behorende bij het aanbod;
  e. de wijze van betaling en eventuele meerkosten van afwijkende betalingswijzen;
  f. de looptijd van de overeenkomst;
 2. de geldende opzegtermijnen;
  h. een verwijzing naar de toepasselijkheid van grensoverschrijdend gedrag, het pestprotocol en deze algemene voorwaarden, te vinden in het schoolplan op de website;
  i. een dagtekening.
  3. Het aanbod, voor aanvaarding waarvan Mango-onderwijs de ouder een redelijke termijn stelt, is gedurende de reactietermijn onherroepelijk. Indien de reactietermijn is verstreken, vervalt het aanbod.

ARTIKEL 5.2 – Aanbod volwassenen

 1. Het aanbod gaat direct in bij bevestiging van de overeenkomst van beide partijen.
  2. Het schriftelijke aanbod bevat gegevens over Mango-onderwijs, een omschrijving van zijn dienstverlening, alsmede:
  a. de naam en geboortedatum van de volwassene
  b. de beschikbare aanvangsdatum;
  c. de prijs behorende bij het aanbod;
  d. de wijze van betaling en eventuele meerkosten van afwijkende betalingswijzen;
  e. de looptijd van de overeenkomst;
 2. de geldende opzegtermijnen;
  g. een dagtekening.

ARTIKEL 6 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de partijen van het door Mango-onderwijs gedane aanbod.
  2. De partij aanvaardt het aanbod schriftelijk. Voor de schoolfaciliteiten geldt de eerste dag ná de proefmaand. De datum waarop de het kind gebruik gaat maken van Mango-onderwijs, is de Ingangsdatum van de overeenkomst. Indien de overeenkomst eerder door de Partij is aanvaard, geldt die eerdere datum als Ingangsdatum van de overeenkomst.
  3. Mango-onderwijs bevestigt de ontvangst van de aanvaarding schriftelijk.
  4. Binnen het kader van de overeenkomst komt Mango-onderwijs de vrijheid toe de schoolfaciliteiten naar eigen inzicht in te vullen tenzij specifiek afgesproken.
 2. De begeleiders, kind (leerlingen) en volwassenen hebben inspraak over de organisatie van Mango-onderwijs. Wanneer ouders iets op de agenda willen, kunnen ze dit inbrengen in de ouder ????kring. Deze kan dit met een meerderheid van stemmen  inbrengen in de ????kring.

ARTIKEL 7 – Annulering

 1. De partij heeft het recht de overeenkomst te annuleren vanaf de ingangsdatum tot de aanvangsdatum.
  2. De partij is voor annulering kosten verschuldigd.
  3. De hoogte van de annuleringskosten bedraagt nooit meer dan de verschuldigde betaling over de voor de partij geldende opzegtermijn als bedoeld in artikel 10 lid 4 sub a.

ARTIKEL 8 – Duur en verlenging van de overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de maximale termijn van de overeenkomst.
 2. De maximale termijn voor de oranje kern is 21 jaar.
  3. Een verlenging van de overeenkomst wordt schriftelijk overeengekomen.

ARTIKEL 9 – Einde van de overeenkomst

 1. De overeenkomst eindigt van rechtswege door het verstrijken van de in de Overeenkomst opgenomen termijn.
  2. Daarnaast eindigt de overeenkomst door (tussentijdse) opzegging door één van partijen.
  3. Mango-onderwijs is slechts bevoegd de overeenkomst op te zeggen op grond van een zwaarwegende reden. Als zwaarwegende redenen worden in ieder geval aangemerkt:
  a. de situatie dat de partij gedurende twee maanden in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting;
  b. de situatie dat de partij artikel 14 lid 7 structureel schendt (onder structureel wordt gezien de situatie dat facturen meer dan 40% van de tijd te laat worden betaald);
  c. voortduring van situaties als genoemd in artikel 11 lid 2 sub a en c; 

d.de situatie genoemd in artikel 11 lid 2 sub b;
e. de omstandigheid dat Mango-onderwijs vanwege een niet aan haar toerekenbare oorzaak langdurig of blijvend niet meer in staat is de overeenkomst uit te voeren;
f. de omstandigheid dat:

 1. ouders een negatieve invloed uitoefenen op één of meerdere betrokkenen bij Mango-onderwijs (begeleiders, vrijwilligers, studenten, andere ouders, etc.) en/of
 2. de invloed en feedback van ouders niet langer constructief is en/of structureel in strijd is met de visie van Mango-onderwijs;
 3. de situatie waaruit is gebleken is dat ouders de visie van Mango-onderwijs niet (langer) ondersteunen, waardoor het niet langer in het belang van het kind is om deze situatie te laten voortbestaan;
  h. een bedrijfseconomische noodzaak die de continuïteit van de locatie waar het kind is geplaatst in gevaar brengt.
  4. Opzegging vindt plaats door middel van een aan de andere partij gerichte gemotiveerde schriftelijke verklaring en:
  -met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, in geval van opzegging door de ouder,
  -met inachtneming van een redelijke termijn, welke minimaal één maand bedraagt en maximaal drie maanden, in geval van opzegging door Mango-onderwijs;
  -met onmiddellijke ingang in geval van opzegging door Mango-onderwijs op grond van artikel 10 lid 3 onder a.
  5. Gedurende de opzegtermijn duurt de betalingsverplichting van de ouder voort. De opzegtermijn gaat in op de datum waarop de ouder of Mango-onderwijs de verklaring van opzegging heeft ontvangen. De verklaring wordt geacht te zijn ontvangen op de datum van het poststempel op de enveloppe van de opzeggingsbrief, op de datum van de e-mail waarmee de verklaring is verstuurd of op de datum waarop de elektronische verklaring is verstuurd, tenzij in de verklaring een latere datum is genoemd.
  6. Anders dan door het verstrijken van de overeengekomen termijn en anders dan door opzegging, eindigt de overeenkomst met onmiddellijke ingang in geval van overlijden van het kind of de volwassenen.

ARTIKEL 10 – Toegankelijkheid

 1. De locatie waar het kind is geplaatst, is in beginsel toegankelijk voor het kind zolang hierover overeenstemming bestaat tussen Mango-onderwijs en ouder.
  2. Mango-onderwijs heeft het recht het kind en/of de ouder de toegang tot de locatie te weigeren voor de duur van de periode dat normaal onderwijs van het kind redelijkerwijs niet van Mango-onderwijs mag worden verwacht en het kind niet op de gebruikelijke wijze kan worden onderwezen. Bijvoorbeeld omdat:
  a. het kind door ziekte of anderszins extra verzorgingsbehoeftig is;
 2. het kind en/of de ouder een risico of bedreiging vormt voor de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid of veiligheid van anderen, na te zijn gewaarschuwd, tenzij een waarschuwing redelijkerwijs niet van Mango-onderwijs mag worden verwacht;
 3. de opvang van het kind een normale opvang van de andere kinderen onevenredig verzwaart of belemmert.
  3. In geval Mango-onderwijs het kind en/of de ouder de toegang tot de locatie weigert, treedt Mango-onderwijs met de ouder in overleg om te zoeken naar een voor alle partijen acceptabele oplossing voor de situatie.
  4. Indien de ouder het niet eens is met de beslissing van artikel 11 lid 2 om toegang te weigeren en het overleg met Mango-onderwijs niet tot een oplossing heeft geleid, kan hij deze beslissing aan het bestuur van Mango-onderwijs voorleggen met het verzoek het geschil volgens een verkorte procedure te behandelen.
  5. Tijdens de verkorte procedure mag Mango-onderwijs de plaats niet opzeggen.

ARTIKEL 11 – Wederzijdse verplichtingen Kind tot 21 jaar

 1. Partijen dragen samen zorg voor een adequate informatie-uitwisseling over het kind.
  2. Partijen dragen de verantwoordelijkheid voor het kind op de volgende wijze aan elkaar over: de ouder is bij het brengen verantwoordelijk voor het kind en Mango-onderwijs bij het ophalen, tot het moment dat partijen er redelijkerwijs van uit mogen gaan dat de overdracht van verantwoordelijkheid daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

ARTIKEL 12 – Verplichtingen van Mango-onderwijs

 1. Mango-onderwijs is op grond van de overeenkomst gehouden om onderwijsfaciliteiten te leveren onder de overeengekomen voorwaarden.
  2. Mango-onderwijs staat er voor in dat de schoolfaciliteiten die onder haar verantwoordelijkheid plaatsvinden:
  a. overeenstemmen met de geldende wet- en regelgeving;
  b. verricht worden overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
  c. Mango-onderwijs houdt rekening met de individuele wensen van de partijen voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is.

ARTIKEL 13 – Verplichtingen de klant

 1. De ouder meldt bijzonderheden van medische aard of in de ontwikkeling van het kind of reeds bij de aanmelding. Bij volwassenen alleen wanneer het relevant is.
  2. De ouder draagt zorg dat Mango-onderwijs beschikt over alle gegevens die van belang zijn voor de bereikbaarheid van de ouder.
  3. De ouder en volwassene houdt zich aan de regels die binnen de school gelden.
  4. De ouder onthoudt zich van enige gedraging die de uitvoering van de overeenkomst van de zijde van Mango-onderwijs verzwaart en draagt zorg dat zijn kind zich hiervan ook onthoudt.
  5. De ouder brengt en haalt het kind op tijd en draagt zorg voor de nakoming van deze verplichting door anderen die het kind namens hem brengen en halen.
  6. Mango-onderwijs legt de bevoegdheid van anderen dan de ouders om het kind van Mango-onderwijs te halen schriftelijk vast indien de ouder daarom verzoekt.
  7. De ouder en/ of volwassene betaalt Mango-onderwijs conform de daarover gemaakte afspraken en binnen de betalingstermijn, althans draagt hiervoor de verantwoordelijkheid. Mocht ouder en/ of volwassene structureel (25% van de gevallen) buiten de betalingstermijn betalen, dan is Mango-onderwijs gerechtigd een extra borg te vragen van 3 complete maandfacturen.

ARTIKEL 14 – Aanwezigheid en vakantie Kind 

 1. Mango-onderwijs biedt tenminste 41 weken per kalenderjaar schoolfaciliteiten.
 2. Wanneer een kind ziek is, geeft de ouder dit door aan de directie.
 3. Er zijn redenen waarom een kind niet naar school kan ‘geoorloofd schoolverzuim’. Bijvoorbeeld bij: ziekte, schorsing, vanwege het geloof, een huwelijk, een begrafenis. Hiervoor vraagt ouder schriftelijk toestemming aan de directie.
 4. Mango-onderwijs is wettelijk verplicht om verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar bij een ongeoorloofde afwezigheid van 16 uur of meer in een periode van 4 weken.
 5. Wanneer een kind te vaak afwezig is, zal de begeleider en de directie van Mango-onderwijs een gesprek aan gaan met ouder(s). Wanneer de partijen hier niet uitkomen zal de leerplichtambtenaar ingelicht worden.
  6. Op regionale vakanties van de gemeente Nijmegen, nationale feestdagen, in weekenden en studiedagen (6) is Mango-onderwijs gesloten.
  7. Toestemming voor 2 tot 10 dagen vrij: Leg uit waarom uw kind zo lang vrij moet zijn. De Directie beslist of uw kind vrij krijgt.
 6. Toestemming voor meer dan 10 dagen vrij: dan moet de leerplichtambtenaar toestemming geven. 
 7. Kunt u niet in de schoolvakanties op vakantie door uw werk? Dan kunt u toestemming vragen voor vakantie buiten de schoolvakanties. Deze toestemming vraagt u aan de school.

ARTIKEL 15 – Wijzigingen van de overeenkomst

 1. Mango-onderwijs heeft het recht om de overeenkomst eenzijdig te wijzigen op grond van zwaarwegende redenen. Zwaarwegende redenen zijn in ieder geval wijziging van wet- en regelgeving dan wel bedrijfseconomische omstandigheden die de continuïteit van de locatie waar het kind is geplaatst in gevaar brengen.
  2. Wijzigingen van de overeenkomst kondigt Mango-onderwijs tijdig van tevoren aan, met een termijn die minimaal één maand bedraagt, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is, bijvoorbeeld vanwege calamiteiten.
  3. In het geval dat de wijziging van de overeenkomst leidt tot een wezenlijke wijziging van de te verlenen onderwijsfaciliteiten, dan heeft de ouder/volwassene de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden met ingang van de dag waarop de wijziging in werking treedt. Een wezenlijke wijziging betreft niet het wijzigen van de locatie binnen een straal van 5 km van de vestigingsplaats bij aanvang of het gebruikmaken van een tijdelijke noodvoorziening buiten de woonplaats.

ARTIKEL 16 – De prijs en wijziging van de prijs

 1. De prijs die de klant voor de onderwijsfaciliteiten moet betalen wordt vooraf overeengekomen.
  2. Mango-onderwijs is bevoegd om de overeengekomen prijs na drie maanden na de ingangsdatum aan te passen, waaronder te verhogen. Mango-onderwijs kondigt een dergelijke prijswijzigingen van tevoren aan. De prijswijziging gaat niet eerder in dan één kalendermaand, vermeerderd met één week na de aankondiging.

ARTIKEL 17 – De betaling en niet-tijdige betaling

 1. De klant  betaalt op basis van een schriftelijke factuur en uiterlijk op de factuur vermelde betalingsdatum, bij voorkeur door afgifte van een SEPA-machtiging. Een eventueel beroep op een gestelde borg staat gelijk aan een betaling. De factuur wordt kosteloos verstrekt.
  2. Indien een ouder en/of volwassene betaalt aan een door Mango-onderwijs aangewezen derde geldt dit voor de ouder en/of volwassene als bevrijdende betaling. De aanwijzing door de klant van een derde die voor het doen van betalingen dient zorg te dragen, staat niet aan de aansprakelijkheid van de klant  voor (tijdige) betaling in de weg. Een eventuele betaling door een derde voor de klant geldt wel als een bevrijdende betaling door die ouder en/of volwassenen.
  3. Bij gebreke van volledige en tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim. Mango-onderwijs zendt na het verstrijken van de betalingsdatum een schriftelijke betalingsherinnering en geeft de klant de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Verder waarschuwt Mango-onderwijs de klant in deze betalingsherinnering voor de opzeggingsbevoegdheid van Mango-onderwijs op grond van 10 lid 3 sub a. Deze betalingsherinnering moet minimaal 14 dagen vóór de datum waarop die bevoegdheid ontstaat zijn verzonden.
  4. Als na het verstrijken van de termijn genoemd in de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, brengt Mango-onderwijs rente in rekening vanaf het verstrijken van de in de factuur genoemde uiterste betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
  5. Door Mango-onderwijs gemaakte buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld van de klant af te dwingen, kunnen aan de klant in rekening worden gebracht. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten is onderworpen aan wettelijke grenzen.
  6. Een gedane betaling strekt in de eerste plaats ter voldoening van de verschuldigde kosten en rente en vervolgens ter voldoening van de oudst openstaande schulden.

ARTIKEL 18 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Nederlands recht is van toepassing op de Overeenkomst. Mango-onderwijs wijst voor de beslechting van eventuele geschillen de rechtbank Arnhem aan als bevoegde rechter, nadat het volgen van de geschillenprocedure van Mango-onderwijs en/of externe mediation (met een onafhankelijke en geregistreerde mediator) hebben gefaald.
 2. De bevoegde Nederlandse rechter is bevoegd te oordelen over de overeenkomst.

ARTIKEL 19 – Klachtenprocedure

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Mango-onderwijs én tijdig, doch uiterlijk binnen twee maanden nadat de ouderen/of volwassene de gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs heeft kunnen constateren. De ouderen/of volwassene moet de klacht indienen binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek aan prestatie heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken, waarbij een klacht binnen een termijn van twee maanden na ontdekking tijdig is.
  2. Mango-onderwijs behandelt de klacht overeenkomstig haar interne klachtenprocedure. Bij het opstellen of wijzigen van deze procedure heeft de directie adviesrecht.

ARTIKEL 20 – Aanvullingen

 1. Individuele aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze algemene voorwaarden worden schriftelijk door Mango-onderwijs aan de ouder en/of volwassene kenbaar gemaakt. 

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 16-12-2023