Mango-onderwijs staat in het tijdschrift Pure Child

Mango in de media!

Leven vanuit je hart

Toen Marlies als 11-jarige meisje een hele lieve attente juf had, wist zij het zeker: zo’n lieve juf, die haar leerlingen zag en (er)kende, wilde zij zelf ook graag worden!

Inmiddels heeft zij 20 jaar met veel plezier voor de klas gestaan in verschillende groepen op een Jenaplan-basisschool en is haar wens hiermee vrijwel geheel in vervulling gegaan. Echter, sinds een jaar of drie, heeft haar droom zich uitgebreid naar een nog veel ambitieuzer plan: een eigen school creëren voor leerlingen van 0 tot 100 jaar! 

Marlies ziet een natuurlijke omgeving met bomen voor zich, een tiental houten gebouwtjes op een groot stuk groen; elke ruimte heeft een eigen sfeer en functie, zoals muziek, studie, atelier, techniek, sport, keuken en bibliotheek. Op het Mango-terrein lopen leerlingen van diverse leeftijden, die samen spelen, ontdekken en experimenteren. Oudere kinderen of volwassenen helpen en begeleiden de jongere kinderen, maar evengoed kan een jong kind een begeleider inspireren dan wel een spiegel voorhouden door originele gedachten of ontdekkingen. Ieders authenticiteit mag hier naar voren komen en worden gekoesterd.

Marlies gaf haar school de naam Mango-onderwijs, ingegeven door haar man en twee dochters, met wie ze regelmatig “het Mango-lied” zingt.

In korte tijd heeft Marlies diverse geïnteresseerde ouders en medewerkers, met elk hun unieke expertise weten aan te trekken. Binnen enkele maanden zal Marlies starten met de 4-jarige Linus, oudste zoon van de ouders in dit artikel. In eerste instantie zal dit aan huis zijn, totdat er een geschikte locatie vrijkomt in de omgeving van Nijmegen.

Mango-onderwijs betreft een zogenaamde ongesubsidieerde B3-school, waarbinnen veel vrijheid bestaat over de invulling van het lesmateriaal. De basisvaardigheden zoals rekenen en lezen blijven verplichte onderwijsvakken, maar kunnen wel op een eigen manier en wanneer een kind er zelf aan toe is, worden aangereikt. Het vak burgerschap is eveneens een vereiste, ook daar heeft Marlies inhoudelijk een geheel eigen draai aan gegeven. Hetzelfde geldt voor het leerlingvolgsysteem. Een belangrijk voordeel van Mango-onderwijs is, dat er geen toetsen worden afgenomen, dit om onnodige prestatiedruk te voorkomen. Het Mango-concept is gebaseerd op spelenderwijs leren vanuit de intrinsieke motivatie van het kind. Daarbij is het ontwikkelen van een groepsgevoel in een veilige omgeving, waarbinnen ieder elkaars talenten en karaktereigenschappen op waarde weet te schatten, zeer belangrijk. Marlies heeft een sociocratische opzet voor ogen, waarbij leerlingen, ouders en begeleiders een gelijkwaardige inbreng hebben in het vormgeven van de leeromgeving. Ouderparticipatie is daarom zeer welkom, ook in de vorm van het doorgeven van hun expertise via diverse workshops.

De school mag organisch groeien naar ongeveer 150 leerlingen, omdat dit een goed aantal is voor het vormen van een hechte community. Het ligt in de bedoeling om Mango in te bedden in de buitenwereld, zowel letterlijk in een groene omgeving, als figuurlijk te midden van verschillende ondernemers. Op deze wijze kan er een uitwisseling ontstaan tussen leerlingen en de bedrijven, waar ze stagelopen, denk daarbij aan een bakkerij, edelsmid of computerbedrijf. Zo kunnen zij al op jonge leeftijd ervaren, dat zij iets waard zijn. Het lijkt Marlies prachtig als Mango tevens verbonden is aan onderwijsinstituten zoals een middelbare school, MBO, HBO en de Universiteit.

Wekelijks krijgt Marlies mailtjes van ouders en mensen die geïnteresseerd zijn in Mango. Het is de goede tijd om een dergelijke school te starten. In onze samenleving is bij een groeiende groep mensen behoefte aan verandering, saamhorigheid en een liefdevolle, positieve benadering. Marlies is dankbaar voor alle mensen die mee willen bouwen aan dit prachtige concept, zoals Dree. 

Energie van gedachte

Dree is vrijwel vanaf het begin betrokken geraakt bij het concept van Mango-onderwijs nadat hij Marlies tegenkwam in de klimsport.

Hij is sinds jaren geïnteresseerd in vernieuwend onderwijs en zijdelings betrokken geweest bij de oprichting van een Iederwijsschool en werd direct geraakt door het Mango-verhaal van Marlies, waarin hij ook aspecten herkende van de Sudbury Valley school in Amerika.  Dree heeft zich diverse expertises eigen gemaakt, waaronder de methode van Abraham Hicks met de zogenaamde “Law of attraction”. Het voelt als zijn taak om de mensen die zich aangetrokken voelen tot het Mango-concept, te begeleiden in hun bewustzijnsgroei. Hoe meer ouders en begeleiders zich bewust zijn van hun eigen handelen en denken, hoe meer zij in staat zullen zijn om de doorgaans zeer wijze kinderen de bedding en veiligheid te bieden, waarbinnen zij zich kunnen ontplooien. Volgens Dree zijn kinderen vanaf hun babytijd al bewuste en wijze zielen, in verbinding met hun hogere zelf. De taak van de volwassenen om hen heen is dan ook enkel dit gegeven te onderkennen en vervolgens op een creatieve manier in te spelen op wat een kind zich eigen wenst te maken.

Begeleiders, waaronder ouders kunnen zich via de methode van de “Law of attraction” steeds afvragen of zij vanuit overvloed handelen dan wel vanuit tekorten denken. Via verschillende workshops zal Dree in eerste instantie begeleiders en later ook leerlingen, helpen om in hun eigen kracht en in verbinding met hun hogere zelf te blijven, om van hieruit te handelen.

Dree is ervan overtuigd dat kinderen via Mango-onderwijs mogen uitgroeien tot hooggevoelige, bewuste en competente volwassenen, die zich vanuit authenticiteit tot hun medemensen verhouden. Deze nieuwe generatie zal vanuit intrinsieke motivatie hun rol op aarde vervullen door te doen waar ze blij en enthousiast van worden en hiermee een lichtend en inspirerend voorbeeld voor anderen kunnen zijn: het zijn krachtige creators van hun eigen leven.

Desgevraagd sluit hij af met de volgende prachtige intentie: “Mango wordt heel mooi, Mango is heel mooi. Mango is in essentie verbonden met veel meer vernieuwende schoolsystemen, die er al zijn en nog zullen komen. Maak je borst maar nat, of beter gezegd: open je hart maar, om het nieuwe licht, de liefde, de blijdschap en de kracht, waarin deze kinderen gedijen toe te laten. Ontvang ze maar, voel ze alvast, houd van ze en geniet van ze.” 

Pionierouders

Leonieke en Ilan wonen in een bosrijke omgeving met hun drie kinderen, een zoon van bijna 4 jaar en een tweeling van 15 maanden. Voor hun oudste zoon Linus oriënteren zij zich al een tijdje op diverse onderwijsvormen. Zo kwam ook Mango-onderwijs op hun pad. Leonieke werd direct geraakt door de energieke en positieve uitstraling van Marlies, waarmee zij Mango-onderwijs succesvol vorm weet te geven. Ilan volgde zijn vrouw in haar enthousiasme. Het Mango-concept sluit goed aan bij wat ouders voor hun kinderen voor ogen hebben: in plaats van een opgelegd onderwijsprogramma van bovenaf, juist een kind te erkennen in zijn unieke talenten.

Zij gunnen Linus, die van nature een dromerig en fantasierijk kind is, de ruimte om zich op zijn eigen tempo, te mogen ontwikkelen. De visie van Marlies om kinderen via de principes van permacultuur tot wasdom te laten komen, wordt gedeeld door de ouders: hoe mooi zou het zijn als Linus in een natuurlijke setting met respect voor de aarde, zichzelf in relatie tot anderen kan ontdekken? Dat mensen van 0 tot 100 jaar mee mogen doen, zien ouders als een groot pluspunt: op deze manier ontstaat er een kruisbestuiving, waarbij kennis en kunde op diverse manieren kunnen worden uitgewisseld.

Inmiddels hebben Leonieke en Ilan besloten, om Linus in te schrijven voor twee dagen Mango-onderwijs. Leonieke beschrijft deze aanmelding als het begin van een prachtig gezamenlijk avontuur. Ook wel spannend, omdat niemand weet waar dit pad precies naar toe zal leiden. Het vraagt vertrouwen en een pioniersgeest.

Ouders hebben ooit overwogen zich helemaal terug te trekken, om met hun gezin ergens buiten Nederland volledig in de natuur te gaan leven, maar dan leef je in een eigen bubbel, menen zij. Liever geven zij hun kinderen voldoende realiteitszin mee, zodat zij midden in de wereld blijven staan, in plaats van ernaast.

Overigens vinden ouders dat een school als Mango geschikt is voor alle kinderen. Het zijn vooral de ouders die het vaak lastig vinden om op de natuurlijke ontwikkeling van hun kind te vertrouwen. Zij mogen open staan voor het proces van “unscholing”: oude aangeleerde conditioneringen, vanuit een eigen (school)opvoeding, mogen worden losgelaten. Daarom is het belangrijk dat ouders voldoende innerlijk werk verrichten om zichzelf op te schonen van trauma’s en familiaire belasting, zodat deze energie niet langer wordt overgedragen op hun kinderen. Wat dat betreft zijn ouders ook blij met de ondersteuning van Dree.